معرفی

مشخصات فردی

مهدی آقانجفی

نام - نام خانوادگی : مهدی   آقانجفی

پست الکترونیکی : m_aghanajafi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علامه طباطبائی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : مربی

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

مهدی آقانجفی
مهدی آقانجفی

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^